Nytt i matrikkelen versjon 3.15

28.mai 2019, ble versjon 3.15 av matrikkelen lagt ut. Neste versjon av matrikkelen kommer våren 2020 etter at kommune- og regionsreformen er vel i havn.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 3.15


Integrasjon mellom Matrikkel og Sentralt stedsnavnsregister

Fra og med versjon 3.15, vil Matrikkelen og Sentralt stedsnavnsregister(SSR) være integrert. Adressenavn skal da kun føres i matrikkelen og bruksnavn skal kun føres i SSR. Nye og endrede adressenavn sammen med eventuell vedtaksdato og representasjonspunkt vil tilflyte SSR fra matrikkelen, og nye og endrede bruksnavn vil tilflyte matrikkelen fra SSR. Muligheten for å registrere bruksnavn vil være fjernet fra alle brukstilfeller i matrikkelen fra og med versjon 3.15. Les mer om integrasjon mellom matrikkelen og Sentralt stedsnavnregistern.


Kommunene som saksbehandler etter matrikkelloven får tilgang til pantebok gratis via matrikkelen

Til versjon 3.15 er det laget en ny rapport for uthenting av hoveddokumenter fra panteboken. Den er tilgjengelig under menyvalg Rapporter --> Utskrift av panteboken. Alle brukere som har rollen matrikkelfører har tilgang til å ta ut denne rapporten via matrikkelklienten. Det vil kort tid etter versjon 3.15 også komme mulighet til å bestille utskrifter fra panteboken ved generering av rapporten Grunnboksinformasjon via matrikkelklienten. Rapporten lager et zip-arkiv med dokumenter som må lagres lokalt tilsvarende som for uthenting av grunnboksutskrifter.


Starte matrikkelklienten i versjon 3.15

For å starte tidligere versjoner av matrikkelklienten måtte kommuner ha egne lisenser til Java. Det er nå endret i versjon 3.15. Fra versjon 3.15 trenger ikke brukere av matrikkelklienten lenger tenke på Java. Det er nå laget en applikasjon som brukerne kan laste ned. Applikasjonen inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac. En snarvei til å starte klienten vil legge seg på skivebordet.


Forbedret flatebygging etter endring av store eller kompliserte teiger i matrikkelklienten

Både ved føring av jordskiftesaker og ved kvalitetsheving av veggrenser har mange opplevd å få problemer med for lite minne i matrikkelklienten. Fra versjon 3.15 er det innført en ny algoritme for beregninger ved flatedanning. Etter innføring av ny algoritme går beregningene betraktelig raskere enn før og minneproblemet oppstår svært sjelden.


Det er ikke lenger mulig å opprette ny matrikkelenhet med samme matrikkelnummer som tidligere er brukt i utgått kommune

For å hindre at nye matrikkelenheter tildeles matrikkelnummer som tidligere er brukt på en utgått matrikkelenhet i utgått kommune, har vi reservert "brukte" matrikkelnummer i matrikkelen. Det vil derfor fra versjon 3.15 komme en feilmelding dersom matrikkelnummeret som tildeles en matrikkelenhet tidligere har vært brukt i utgått kommune. Dvs. det matrikkelnummer den utgåtte matrikkelenheten ville fått dersom den var omnummerert til ny kommune.


Mulighet til å søke på utgåtte matrikkelenheter i utgåtte kommune(r)

Matrikkelenheter som hadde status som utgått i kommuner som utgår, er ikke omnummerert over til ny kommune. Årsaken til at dette ikke blir gjort er at de pr. definisjon ikke lenger eksisterer. Matrikkelenheter med status utgått har denne statusen enten fordi de er slått sammen med en annen og bestående matrikkelenhet, eller de er satt utgått av andre årsaker (ofte feilføring). For å fortsatt få informasjon om utgåtte matrikkelenheter i utgåtte kommuner har vi endret søk på utgåtte matrikkelenheter til også å søke etter utgåtte matrikkelenheter i utgått(e) kommune(r). Det vil ikke være mulig å aktivere matrikkelenheter med status utgått i en utgått kommune.


Mulighet til å søke etter matrikkelenheter med bruksnavn

Det nye søkefeltet er tilgjengelig i Søk etter matrikkelenhet under fanen Matrikkelenhet samt flere steder under Rapporter -> Matrikkelenhet.


Innført kontroll på at bruker kun ser/henter data fra tildelt område også for innsyn og endringslogg

Når tilgang til matrikkeldata opprettes for en bruker i matrikkelen, tildeles en rolle i et område som bruker er tildelt rettigheter til etter utleveringsforskriften. Frem til og med versjon 3.14 er det bare oppdateringsbrukere som er kontrollert på område. Et område er en kommune, flere kommuner eller hele landet. På grunn av økte krav til sikkerhet og for å kunne skjerme bygg med skjermingsverdig bygningstype på kommunenivå, er samme validering innført for innsyn og endringsloggbrukere i versjon 3.15.


Nytt bakgrunnskart for matrikkelen

Det er laget en ny wms som skal benyttes som bakgrunnskart i Matrikkelen. Url til det nye bakgrunnskartet er: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn2/. Endring av url for bakgrunnskart gjøres automatisk for eksisterende brukere i matrikkelen.

Det gamle bakgrunnskartet med url: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn/, kan brukes til 11. juni 2019.


Føre jordskiftesak

Brukstilfelle "Føre jordskiftesak" er endret til at det er mulig å gjøre endringer på alle teiger "Mnr mangler/Mnr mangler vann" som er lagt til som berørt selv om teigene ikke er omsluttet teiger til matrikkelenheter som er part i saken.


Bygningsendring unntatt søknadsplikt – registreringspliktig

I tidligere versjoner har brukstilfellet Bygningsendring unntatt søknadsplikt – registreringspliktig for bygningsendringer til hovedbygg med næringsgruppen Annet enn Bolig, inneholdt en feil. I versjon 3.15 er feilen rettet slik at bruksareal og bruttoareal kan ha verdi Til bolig og/eller Til annet men sum kan ikke være større enn 15 m2.


Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner